AUDIO
  • Dreamy Rainy Day (English Horn)
  • Cantilena für Englisch Horn 1
  • Solo for English Horn
  • Soft Skies
  • The Wind in a Frolic (English Horn)

Open External Player

Englischhorn (Französisch)
ist enthalten in den Produkten:


Englisch Horn - Tonumfang

Der Tonumfang des Englisch Horns reicht von e – a2 (h2).

 

Tiefes Register
(e – as, a)

Mittleres Register
(a, b – c2)

Hohes Register
(des2 – a2)